Metoder och arbetssätt

Start

Intuitionspedagogik
och Intuition


Metoder och arbetssätt

Referenser

CD-skivor/
Försäljning


Om mig

linje

Metoder och arbetssätt

Jag arbetar med integrativ coaching genom intuitionspedagogika metoder.
Genom ett inspirerande och vägledande förhållningssätt stimuleras individens lärande och utveckling. Det leder till ökad kroppsmedvetenhet, självkännedom och omvärldsförståelse. Detta främjar hälsa och livskvalitet.

Integrativ
coaching sker utifrån ett jordnära och inspirerat förhållningssätt. Den strävar efter att stöjda och stimulera individens medvetenhet och självkännedom, definiera värderingar och identifiera begränsningar, finna drivkrafter och motivation, sätta mål och nå resultat.

Coachingen kompletteras med metoder och tekniker baserade på intuitions-pedagogik. Pedagogiska verktyg möjliggör en djupare upplevelse av sig själv, frigör spänningar och ger avslappning, skapar insikt och förståelse utvecklar mening och motivation. Samtalen sker baserat på individens egenupplevda situation från gång till gång.

Coachingmodeller jag arbetar utifrån är Lärandets triangel, Livets cirklar och Energins former.

Lärandet triangel Livets cirklar
Energins former


Steg för att utveckla ett framgångsrikt ledarskap
Coachingen är strukturerad och målfokuserad på ett effektivt sätt. Den sätter det personliga ledarskapet i fokus genom att hantera och frigöra individens egenupplevda dilemman och utveckla nya färdigheter.
                     
1)Kartlägging och behovsanalys genom identifiering av individens behov, mål och omfattning.

2) Identifiering av nuläge, önskeläge, hinder, resurser och aktivitet genom coaching och intuitionspedagogiska metoder tex. avslappning och andning.
                     
4) Integrering av insikter, värdegrund och viljeinriktning.

5) Uppföljning av överenskomna aktiviteter till att utveckla sunda beteenden.

Values On Line
är ett webbaserat kartläggningsverktyg som på ett strukturerat sätt stödjer individen till ökad medvetenhet om sina personliga och yrkesmässiga värderingar. Individen prioriterar värderingar, dessa kartläggs, analyseras och följs sedan upp med samtal.

Syftet är att skapa en upplevelseprocess, att se utvecklingsmöjligheter, utveckla mening och motivation till åtaganden, såväl privat som yrkesmässigt.

Verktyget ses med fördel kopplat till den egna arbetssituation och till företagets rådande värderingar samt kan vara ett handfast och konkret verktyg till att involvera hela företagsgruppen.
Metoden bygger på forskning om personliga värderingar och människans olika utvecklingsfaser.

Andningspedagogik och avslappning
är ett samlingsnamn för medveten och frigörande andning som syftar till att öppna kroppens energiflöden, skapa avslappning och närvaro.

Medveten andning är en metod för vardagsbruk som syftar till att öka skapa välbefinnande i sin vardag.
Frigörande andning handleds av mig som andningspedagog och syftar till att gå på djupet och skapa en upplevelsebaserad process för individen.

Frigörande andning i grupp är ett kraftfult verktyg för individ-, grupp- och organisationsutveckling.

Bildtolkning
är en utarbetad pedagogisk och kognitiv metod som utgår från generella tolkningsförslag av spontant målande. Syftet är att ge insikter som leder till inre läkning och personligt växande.

Inre resor och visualiseringsövningar
är ett sätt att öva sin kommunikation. Genom att uttrycka sitt omedvetna med hjälp av bilder, symboler och berättelser upptäcker och utvecklar individen sin självkännedom och viljeinriktning.

Energibalansering
är en metod som identifierar obalanser och begränsningar som finns för individen. Genom att lyfta fram dessa läker och balanserar kropp, tanke och känsla. Denna process medvetandegör och ger insikter. Livserfarenheter blir en resurs och tillgång för individen och en rejäl skjuts framåt i livet.