Start

Intuitionspedagogik
och Intuition


Metoder och arbetssätt

Referenser

CD-skivor/
Försäljning


Om mig

linje

Intuitionspedagogik och Intuition

Intuitionspedagogik ® är ett varumärkesskyddat samlingsnamn för ett flertal integrerade metoder.

De baserar sig på kontakt med känslor och det undermedvetna där människans samlade livserfarenhet finns. Metoderna skapar förutsättning att möta sig själv på ett djupare plan. Genom upplevelsen skapas förståelse och insikt, mening och motivation till drivkraft och handlande.

Intuition är kontakten och samspelet mellan en individs sinnen, känslor och det undermedvetna. Intuition är något vi alla har och som kan utvecklas. Intuition, eller magkänslan, denna sk. subjektiva kunskap, finns i den högra hjärnhalva där kreativitet, känsla och relationsbyggande egenskaper har sitt fäste. Oftast är denna del understimulerad och en outnyttjad resurs. Trots detta kommer många briljanta idéer i både affärs- och forskningsvärlden till intuitivt, då det är många faktorer som skall vägas samman som intellektet inte kan överblicka.

Däremot är kroppens vänstra hjärnhalva med tanke, logik, pedagogik och uppgiftsorienterade egenskaper ofta mer utvecklad. Många rationella chefer och ledare försöker att inte låta sig styras av sina aningar och känslor – de betraktar det som irrationellt men en undersökning genomförd i Veckans Affärer visar att 63% av de 430 chefer svarade att det oftast eller alltid använder sin intuition.
Kan det vara intuitionen som skiljer de riktigt framgångsrika cheferna och ledarna från övriga chefer och ledare?

Till vad är intuitionen användbar?
Som ledare ställs krav på relationsorienterade egenskaper. Goda relationer och möten bygger på en hög grad av självinsikt och människokännedom samt att vara en god förebild för andra. Denna egenskap kan utvecklas – då jag kan möta mig själv kan jag också möta en annan människa.

Modell:  Uppgiftsorienterat respektive relationsorienterat ledarskap
Uppgiftsorienterat respektive relationsorienterat ledarskap

En annan egenskap som också anses vara en stor tillgång i ledarskapet, är förmågan att fatta kloka och hållbara beslut. Intuitivt beslutsfattande är en förmåga som med framgång kan övas upp.


Modell:
 Intuitivt beslutsfattande

Intuitivt beslutsfattande


Intuitionspedagogiska metoder och arbetsmodeller

Lärandet triangel Livets cirklar
Energins former

Modell Lärandets triangel – Hög grad av medvetenhet, självkännedom och självkänsla frigör individens naturliga vilja och förmåga att växa och utvecklas. Detta skapar värdegemenskap och tillit, tillfredsställelse och framgång.

Modell  Livets cirklar - Modet att utvecklas och möta förändring, innebär en möjlighet att frigöra på individ, grupp och organisationsnivå. Denna möjlighet blir en tillgång för alla. Energi, livsenergi eller kraft är begrepp som idag blir allt mer vedertagna. Spänningar och blockeringar i kroppen hämmar flödet och begränsar tillgången i våra liv. Genom insikter, avslappning och frigörande av dessa slumrande energier återtar vi det naturliga flödet och frigörs.

Energins former